Zarządzenie nr 5/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznych COVID 19
z dnia 25 marca 2020 r.

 

         Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. dyrektor szkoły postanawia:


1. Realizacja zadań oświatowych będzie przebiegała zgodnie z przydzielonymi zadaniami zawartymi w arkuszu organizacyjnym i wg szkolnego planu nauczania.

2. Komunikacja nauczycieli z uczniami i ich rodzicami/opiekunami odbywa się za pomocą komunikatorów elektronicznych.

3. Realizacja programu nauczania dostosowana jest do możliwości zastosowania metod i środków technicznych w komunikacji z uczniami.

4. Podstawowym komunikatorem w pracy dydaktycznej jest dziennik elektroniczny szkoły, w którym zapisywane są tematy oraz przekazywane materiały, uwagi oraz prowadzone są konsultacje  pomocne w samodzielnej pracy uczniów.

5. Nauczyciele mogą korzystać z innych form i środków komunikacji na odległość jako dodatkowej formy wspierającej proces edukacji.

6. Sposobem monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji ich wiedzy są pisemne prace wykonane przez uczniów, a także inne formy komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zachowania przez nauczycieli zasady równości szans dla wszystkich uczniów.

7. Nauczyciel w procesie nauczania określa zasady oraz formy aktywności ucznia, które będą podlegały ocenie. 

8. Zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego prowadzone są wyłącznie w zakresie wynikającym z możliwości wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

9. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły oraz uczniów, które programy nauczania uległy modyfikacji (np. części materiału zostaną przeniesione na klasy programowo wyższej).

10. Realizacja zaplanowanych praktyk zawodowych uczniów nie ulega skróceniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu nie później niż do końca roku szkolnego 2019/20.

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Back to top