„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca,
jest po to, by była powszechnie użytkowana."
Joachim Lelewel

biblioteka 2017

 

BIBLIOTEKA CZYNNA JEST:

 

Poniedziałek    8.00 - 15.45
Wtorek  10.50 - 16.10
Środa     8.00 - 8:45, 12:45 - 15:40
Czwartek   8:00 - 16:10
Piątek      8.00 - 16.00

 

LOKAL
Biblioteka składa się z:
• wypożyczalni,
• czytelni,
• Centrum Multimedialnego

ZBIORY
• 15 043 książek - podzielone są na działy i poddziały według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, literatura naukowa dotycząca wszystkich epok, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy, oraz książki popularnonaukowe z zakresu historii literatury, biologii, historii, geografii, matematyki, chemii, fizyki, psychologii, pedagogiki oraz bibliotekoznawstwa,
• zbiory audiowizualne, multimedia,
• czasopisma, prasa lokalna.
W poszukiwaniu niezbędnych pozycji uczniowie mogą korzystać w naszej bibliotece z katalogu rzeczowego i alfabetycznego.
We wrześniu corocznie przeprowadzane są lekcje biblioteczne ze wszystkimi klasami pierwszymi TE, TI, OT w celu zapoznania uczniów z zasadami funkcjonowania biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego.
Biblioteka stanowi główny ośrodek informacji w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema. Jest ważnym ogniwem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz edukację kulturalną i informacyjną uczniów.

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 

Nowości w bibliotece

 1. Marek Krajewski – Arena szczurów
 2. Robert Galbraith (Rowling J. K.) – Jedwabnik
 3. Michel Houellebecq – Uległość
 4. Jemma Forte – Co by było gdyby?
 5. Richard Paul Evans – Obietnica pod jemiołą
 6. Levi Henriksen – Śnieg przykryje śnieg
 7. Ałbena Grabowska – Ci, którzy przeżyli
 8. Ałbena Grabowska – Ci, którzy walczyli
 9. Ałbena Grabowska – Ci, którzy wierzyli
 10. Henning Mankell – Grząskie piaski
 11. Katarzyna Bonda – Okularnik
 12. Katarzyna Bonda – Pochłaniacz
 13. Camilla Läckberg – Pogromca lwów
 14. Anna Ficner-Ogonowska – Czas pokaże
 15. Jo Nesbø – Syn
 16. Anthony Doerr – Światło, którego nie widać
 17. Stephen King – Bazar złych snów
 18. Paula Hawkins – Dziewczyna z pociągu
 19. Stephen King – Przebudzenie
 20. Charlotte Link – Lisia dolina
 21. David Lagercrantz – Co nas nie zabije
 22. Richard Flanagan – Ścieżki północy

 

Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642 – tekst jednolity z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 – tekst jednolity z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 – tekst jednolity z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 – tekst jednolity).
 6. Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 7. Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „ustawa podręcznikowa” (Dz. U. z 2014 poz. 811).

 

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz. 977 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 poz. 957 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002, nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 poz. 1170).
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2011, nr 224, poz. 1346 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205 poz. 1283).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998, nr 148, poz. 973).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz programów nauczania(Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 23).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 poz. 902 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 poz. 1214).