Godziny pracy

 

pedagog a jablonowska

Poniedziałek

8.00-16.00

Wtorek

8.00-15.00

Środa

8.00-15.00

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW:

• Zapoznanie się z dokumentacją uczniów i dokonanie systematycznej analizy bieżącej sytuacji szkolnej, wychowawczej i rodzinnej.
• Przygotowywanie i prowadzenie psychoedukacyjnych zajęć warsztatowych metodami aktywnymi („burze mózgów”, ćwiczenia indywidualne i grupowe, pogadanki, mini-wykłady, dyskusje).
• Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczące indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Analiza orzeczeń i tworzenie na ich kanwie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).
• Prowadzenie działań interwencyjno-mediacyjnych w sytuacjach trudnych związanych z zachowaniem uczniów i słabą frekwencją.
• Prowadzanie indywidualnych zajęć terapeutyczno-wyrównawczych, rozmowy, konsultacje i porady dla uczniów.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:

• Współpraca z wychowawcami, nauczycielami w celu zbierania informacji na temat trudności wychowawczych i potencjalnych zagrożeń wśród uczniów poszczególnych klas.
• Planowanie warsztatów profilaktycznych.
• Kontakt się z innymi placówkami psychologiczno-pedagogicznymi (m.in.: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim, Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży).
• Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

WSPÓŁPRACA Z KADRĄ PEDAGOGICZNĄ:

• Konsultacje z Dyrekcją dotyczące. m.in. możliwości rozwiązywania sytuacji trudnych z wybranymi uczniami, działalności profilaktycznej i wychowawczej, współpracy z rodzicami uczniów.
• Współpraca z wychowawcami klas w zakresie:
- zbierania i wymiany informacji o funkcjonowaniu uczniów w szkole,
- diagnozy sytuacji zespołu klasowego oraz sytuacji szkolnej i wychowawczej poszczególnych uczniów,
- omawiania aktualnych problemów w klasie, wspólnie szukanie rozwiązania problemów,
- współpracy z rodzicami,
- interwencji w sytuacjach trudnych / konfliktowych,
- możliwości przeciwdziałania agresji i innym sytuacjom trudnym,
- konsultacji, udzielania porad i wsparcia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami,
- analizowania ocen i frekwencji wybranych uczniów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI UCZNIÓW:

• Rozmowy indywidualne z rodzicami:
konsultacje, porady i wsparcie w zakresie:
- możliwości rozwiązywania trudności wychowawczych,
- możliwości rozwiązywania problemów rodzinnych,
- konstruktywnej komunikacji z dzieckiem,
- motywowania dziecka do współpracy,
- stawiania granic w relacjach rodzinnych,
- wspierania dziecka w rozwiązywaniu trudności szkolnych związanych z nauką, zachowaniem, relacjami z rówieśnikami i dorosłymi, wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
• Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców podczas „Dni otwartych” oraz zebrań.
• Kierowanie rodziców / dzieci do specjalistycznych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów rodzinnych, wychowawczych i zdrowotnych. Kontakt z PPP w sprawie terapii.
• Przekazywanie rodzicom materiałów informacyjnych dotyczących umiejętności wychowawczych i komunikacji z dziećmi w kontekście profilaktyki.

psycholog szkolny Anna Jabłonowska