MARTA SZAFRAŃSKA

 

Godziny pracy:

 Poniedziałek

 8:00 - 14:15

 Środa    8:00 - 10:45
 Czwartek   8:00 - 14:30
 Piątek    8:00 - 14:30

 

UCZNIU, jeśli:

 • Masz trudności z nauką,
 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami,
 • Nie możesz porozumieć się z wychowawcą lub rodzicem,
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Czujesz się samotny,
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jeszcze w jaki sposób,
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Zapraszam Cię, porozmawiajmy! 

Dla mnie najważniejsze jest abyś czuł się dobrze w Naszej szkole.

 

RODZICU, jeśli:

 • Zachowanie dziecka jest niepokojące,
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i wspólnych problemach,
 • Masz pytania dotyczące wyników nauczania i funkcjonowania swojego dziecka,
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo je skierować,
 • Szukasz jakiejkolwiek pomocy,

Zapraszam Cię, porozmawiajmy! 

Razem dbajmy o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci.

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

            Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

 

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Pedagog jest łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

        Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • porady dla uczniów,
 • porady dla rodziców,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • zajęcia adaptacyjno-integracyjne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne, w tym m. in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i kształceniem specjalnym,
 • opieka nad uczniami z opiniami dotyczącymi specyficznych trudności w uczeniu się,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami.

marta