Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 

 

Drodzy uczniowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowane zostały rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, MEN opracował poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika.
Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i uczniowie,

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informuję, że do realizacji tych zadań niezbędne są aktualne dane mailowe uczniów.

W przypadku zmiany adresu mailowego lub jego braku w dzienniku elektronicznym proszę o jak najszybsze przesłanie aktualnych danych do szkoły lub do wychowawcy.

Od 19 marca 2020 r. wszyscy uczniowie zobowiązani są do korzystania z dziennika elektronicznego, aby na bieżąco komunikować się i realizować materiał i zadania określone przez nauczycieli.

Dokładne procedury organizowania oraz monitorowania i oceniania uczniów zostaną przekazane po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra MEN w.w sprawie.

Agnieszka Zegarłowicz

Dyrektor ZS nr 2 im. gen. J.Bema w Milanówku

Zarządzenie nr 5/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznych COVID 19
z dnia 25 marca 2020 r.

 

         Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. dyrektor szkoły postanawia:


1. Realizacja zadań oświatowych będzie przebiegała zgodnie z przydzielonymi zadaniami zawartymi w arkuszu organizacyjnym i wg szkolnego planu nauczania.

2. Komunikacja nauczycieli z uczniami i ich rodzicami/opiekunami odbywa się za pomocą komunikatorów elektronicznych.

3. Realizacja programu nauczania dostosowana jest do możliwości zastosowania metod i środków technicznych w komunikacji z uczniami.

4. Podstawowym komunikatorem w pracy dydaktycznej jest dziennik elektroniczny szkoły, w którym zapisywane są tematy oraz przekazywane materiały, uwagi oraz prowadzone są konsultacje  pomocne w samodzielnej pracy uczniów.

5. Nauczyciele mogą korzystać z innych form i środków komunikacji na odległość jako dodatkowej formy wspierającej proces edukacji.

6. Sposobem monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji ich wiedzy są pisemne prace wykonane przez uczniów, a także inne formy komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zachowania przez nauczycieli zasady równości szans dla wszystkich uczniów.

7. Nauczyciel w procesie nauczania określa zasady oraz formy aktywności ucznia, które będą podlegały ocenie. 

8. Zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego prowadzone są wyłącznie w zakresie wynikającym z możliwości wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

9. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły oraz uczniów, które programy nauczania uległy modyfikacji (np. części materiału zostaną przeniesione na klasy programowo wyższej).

10. Realizacja zaplanowanych praktyk zawodowych uczniów nie ulega skróceniu. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu nie później niż do końca roku szkolnego 2019/20.

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Back to top